Statut

Statut Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP (2008r.)

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek działa na rzecz skutecznej realizacji celów statutowych swoich członków, a także w obronie interesów pracowników drogownictwa i jednostek współdziałających w budowie i utrzymaniu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych.
3. Związek jest ogólnokrajową organizacją związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.
4. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Warszawa.
5. Związek posiada osobowość prawną.
6. Związek nawiązuje w swojej działalności do tradycji ruchu zawodowego drogownictwa, w tym do tradycji Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP im. „Marszałka Piłsudskiego”, Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP, Związku Zawodowego Pracowników Drogowych RP. Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP jest następcą prawnym: Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców, Federacji Związków Zawodowych Drogownictwa RP oraz Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Transportu i Maszyn Drogowych.

§ 2.

1. Związek zrzesza na zasadach dobrowolności pracowników, emerytów i rencistów drogownictwa i innych jednostek działających i współpracujących na rzecz budowy i utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych poprzez jednostki organizacyjne Związku. W zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentuje wszystkich pracowników i inne osoby, którym przysługuje prawo przynależności i wstępowania do Związku.
2. Związek jest samorządny i niezależny w swojej działalności od organów administracji państwowej i gospodarczej oraz nie podlega ich kontroli i nadzorowi.

§ 3.

1. Związek w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji RP, ustawie o związkach zawodowych i innych ustawach, jak również w ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą Polską konwencjach MOP.
2. Związek może współpracować na zasadach partnerskich z innymi strukturami związkowymi, łącznie z możliwością tworzenia wspólnego przedstawicielstwa.
3. Związek może przystępować do międzynarodowych organizacji związkowych.
4. Związek tworzy według potrzeby swoje jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego Statutu.
5. Do reprezentowania Związku upoważnione są jego władze zgodnie z niniejszym Statutem.

Rozdział II. Cele, zadania i formy działalności Związku.

§ 1.

1. Celem Związku jest:
a) zorganizowanie pracowników drogownictwa w jednolitym związku zawodowym,
b) dążenie do podniesienia stopy życiowej pracowników drogownictwa pod względem materialnym, socjalnym i kulturalnym,
c) zapewnienie pracownikom drogownictwa – członkom związku zawodowego pełnej obrony ich interesów zawodowych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych oraz udzielanie im pomocy,
d) badanie warunków pracy i płacy oraz dążenie do polepszenia tych warunków i podejmowanie w związku z tym odnośnych akcji zgodnie z przepisami prawa,
e) współdziałanie i współpraca z odpowiednimi organami państwowymi, organizacjami samorządowymi i gospodarczymi w budownictwie demokratycznego życia państwowego, społecznego i gospodarczego,
f) krzewienie poczucia godności i solidarności zawodowej, podniesienie znaczenia społecznego i kwalifikacji zawodowych pracowników drogownictwa oraz wyrobienie dyscypliny i karności organizacyjnej,
g) krzewienie wśród szerokich sfer społeczeństwa poczucia konieczności naprawy, rozbudowy i należytego utrzymania dróg w Polsce oraz współdziałanie z odpowiednimi władzami dla osiągnięcia tych celów,
h) działanie na rzecz emerytów i rencistów oraz ich rodzin w celu zabezpieczenia ich potrzeb materialnych, socjalnych i kulturalnych oraz ochrony zdrowia i wypoczynku.

§ 2.

1. Do osiągnięcia celów Związek dąży przez:
a) ugruntowanie wpływów ruchu zawodowego na demokrację życia państwowego, samorządowego i gospodarczego,
b) zakładanie różnego rodzaju spółdzielni, kas ubezpieczeniowych, zapomogowych, oszczędnościowych lub innych instytucji przynoszących korzyść członkom Związku,
c) działanie w kierunku utrzymania i budowy sanatoriów, szpitali, domów wypoczynkowych itp. – dla potrzeb pracowników, prowadzenie własnych sanatoriów, domów wypoczynkowych itp.,
d) szerzenie oświaty ogólnej i zawodowej, uświadomienia społecznego przy pomocy zebrań, wykładów, odczytów, kursów, bibliotek, czytelni, świetlic, teatrów, koncertów, pism informacyjnych, broszur, odezw, wycieczek, uprawiania sportu, turystyki itp.,
e) zapewnienie członkom Związku pomocy prawnej w sprawach wynikających ze stosunku pracy i działalności związkowej,
f) zapewnienie świadczeń, które bliżej określają uchwały ustanowione przez Zarząd,
g) popieranie statutowej działalności oraz obrony praw i interesów jednostek organizacyjnych Związku,
h) działanie na rzecz realizacji porozumień społecznych,
i) związkową kontrolę przestrzegania praw pracowniczych i działalność interwencyjną w tym zakresie,
j) związkową kontrolę warunków pracy i bhp oraz działalność interwencyjną w tym zakresie,
k) zawieranie w imieniu pracowników drogownictwa układów zbiorowych pracy, porozumień i innych umów, z organami administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej zgodnie z przepisami prawa,
l) prowadzenie badań poziomu płac i kosztów utrzymania pracowników i ich rodzin, występowanie ze stosownymi wnioskami w tych sprawach,
m) występowanie do władz z inicjatywami na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych oraz innymi wynikającymi ze stosunku pracy,
n) występowanie w sporach indywidualnych i zbiorowych,
o) występowanie o nadawanie odznaczeń państwowych i resortowych, przyznawanie odznaczeń związkowych,
p) bieżące informowanie swoich członków poprzez jednostki organizacyjne Związku o realizacji podstawowych kierunków programowych Związku,
q) prowadzenie innej działalności statutowej,
r) inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
2. W obronie prawa do pracy, warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych Związek może wszczynać i prowadzić spory zbiorowe, organizować strajki lub inne formy protestu.
3. W realizacji tych celów Związek posługuje się wszelkimi niesprzecznymi z prawem środkami, w szczególności wystąpieniami ustnymi i pisemnymi, wiecami, zgromadzeniami itp. W tym względzie Związek dysponuje funduszami określonymi w Rozdziale XII niniejszego Statutu.
4. Zarząd Krajowy tworzy fundusz strajkowy.
5. Jednostki organizacyjne mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie nie wydzielonej.
6. Zarząd Krajowy może prowadzić działalność gospodarczą w formie nie wydzielonej, może też prowadzić działalność w formie wydzielonej, zakres działalności określa Prezydium Zarządu Krajowego.

Rozdział III. Członkowie Związku.

§ 1.

1. Członkiem Związku może być każdy pracownik spełniający warunki określone w Rozdziale I § 2 ust. 1 bez względu na płeć, wiek, przynależność państwową, narodową, przekonania polityczne i wyznanie, rodzaj pracy i sposób wynagradzania za pracę, o ile wyraża gotowość podporządkowania się postanowieniom niniejszego Statutu i regulaminów oraz uchwałom władz związkowych.
2. Bezrobotni – byli pracownicy drogownictwa – mogą być także członkami Związku.
3. O przyjęciu członka decyduje właściwy Zarząd jednostki organizacyjnej na podstawie złożonej pisemnej deklaracji ubiegającego się o członkostwo.
4. Członkostwo w Związku ustaje:
a) w razie śmierci,
b) w przypadku pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu ze Związku,
c) w razie wykluczenia ze Związku,
d) niespełnienia warunków wymienionych w Rozdziale III § 1 ust. 1.
Ustanie członkostwa stwierdza decyzja właściwego Zarządu.
5. Z chwilą ustania członkostwa w Związku były członek nie może ubiegać się o realizację swych uprawnień członkowskich, o zwrot składek, ani partycypowania w majątku Związku.
6. O zawieszeniu praw i obowiązków członka Związku decyduje właściwy Zarząd.
7. Ewidencję członków prowadzą właściwe Zarządy jednostek organizacyjnych.
8. Członek Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP nie może należeć do innego związku zawodowego.

§ 2.

1. Członkowie Związku mają prawo:
a) uczestniczenia we wszystkich zgromadzeniach organizowanych przez Związek,
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku,
c) korzystania z wszelkich dostarczonych przez Związek środków i urządzeń, świadczeń materialnych i poparcia moralnego.
2. Obowiązkiem każdego członka jest starać się o rozwój Związku, stosować się do postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i wszystkich uchwał władz związkowych, regularnie uiszczać ustanowione przez władze Związku składki i inne świadczenia pieniężne, brać udział w posiedzeniach i aktywnie uczestniczyć w pracach organu władzy, do którego został wybrany.
3. Jednym z głównych obowiązków jest pielęgnowanie solidarności koleżeńskiej, karności związkowej i tych przymiotów, które stosunki związkowe opierają na wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu i pomocy.

§ 3.

1. W przypadku naruszenia obowiązków członkowskich właściwy Zarząd stosuje kary: upomnienia, ostrzeżenia lub wykluczenia ze Związku. Karę wykluczenia można zastosować za uchylanie się od płacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy. Kara ta powinna być poprzedzona dwukrotnym pisemnym wezwaniem do uregulowania zaległości.

Rozdział IV. Jednostki organizacyjne Związku.

§ 1.

1. Związek powołuje swoje jednostki organizacyjne, nadając im nazwę, określając zakres działania i podporządkowania – zgodnie z niniejszym Statutem.
2. Związek działa w oparciu o swoje jednostki organizacyjne. Jednostkami organizacyjnymi Związku są:
a) organizacje związkowe: zakładowe, międzyzakładowe, oddziałowe, terenowe, sekcje,
b) okręgowe zarządy Związku,
c) jednostki prowadzące wspomagającą działalność, ich uprawnienia określa Prezydium Zarządu.
3. Jednostki organizacyjne Związku posiadają osobowość prawną zgodnie z odrębnymi przepisami i w granicach ich umocowania.
4. Uchwały, decyzje, stanowiska, itp. jednostek organizacyjnych Związku nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem.
5. Obszarem działania jednostki organizacyjnej Związku – zarządu: zakładowego, międzyzakładowego, oddziałowego, terenowego, sekcji są zakłady pracy określone w postanowieniu rejestracyjnym jednostki organizacyjnej Związku, niezależnie od formy własności, rodzaju organizacji i struktury oraz terenu działania.
6. Jednostka organizacyjna Związku jest niezależna w swojej działalności od organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej oraz nie podlega ich kontroli i nadzorowi.
7. Jednostka organizacyjna Związku może na zasadach partnerskich współpracować z innymi terenowymi i regionalnymi strukturami związkowymi, łącznie z możliwością tworzenia wspólnych przedstawicielstw.
8. Jednostka organizacyjna Związku nabywa osobowość prawną i wynikające z tego prawa i obowiązki, z dniem zarejestrowania przez Zarząd Krajowy, w imieniu, którego rejestracji dokonuje biuro Zarządu Krajowego. Biuro składa sprawozdania z dokonanych zmian w rejestrze ewidencyjnym Związku Zarządowi Krajowemu.
9. Zarząd Krajowy Związku nie ponosi odpowiedzialności za działania jednostek organizacyjnych Związku wynikające z posiadania osobowości prawnej.

§ 2.

1. Jednostki organizacyjne Związku mają równe prawa i obowiązki.
2. Jednostka organizacyjna Związku – zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Statucie ma prawo współdecydowania w sprawach wchodzących w zakres działania Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP, a w szczególności:
a) uczestniczyć poprzez swego delegata w Zjazdach Związku,
b) wybierać i odwoływać władze Związku oraz zgłaszać kandydatów do tych władz spośród swoich członków,
c) współdecydować o programie Związku, treści podejmowanych przez władze uchwał i przyjmowanych stanowisk oraz o metodach i formach pracy władz,
d) korzystać z pomocy i świadczeń Związku,
e) korzystać z porad i pomocy prawnej w ochronie praw i interesów pracowniczych,
f) oceniać i poddawać krytyce działalność członków władz Związku,
g) wnioskować o zmianę lub odwołanie członków władz Związku z pełnionych funkcji – zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym Statucie,
h) występować z wnioskami i postulatami do władz Związku,
i) być na bieżąco informowanym o działaniach Związku.
3. Jednostka organizacyjna Związku ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu,
b) regularnie w okresach miesięcznych wpłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez władze Związku,
c) do jednostek organizacyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału III § 3 ust. 1,
d) aktywnie uczestniczyć w życiu związkowym oraz realizować uchwały, decyzje i stanowiska władz Związku,
e) uczestniczyć w działaniach statutowych, w tym w formach protestów podejmowanych przez Związek,
f) popierać działania władz Związku środkami określonymi w ustawie o związkach zawodowych i innych przepisach prawa.

Rozdział V. Władze Związku.

§ 1.

1. Członkowie władz Związku pochodzą z wyboru.
2. Wybory do władz Związku odbywają się na demokratycznych zasadach. Zasady i sposób przeprowadzania wyborów określa Ordynacja Wyborcza.
3. Ordynacje Wyborcze uchwala Zarząd Krajowy dla wyboru jednostek organizacyjnych oraz delegatów na Zjazd. Zjazd Delegatów dla wyboru władz – z zachowaniem gwarancji miejsc w składzie Zarządu Krajowego dla jednostek organizacyjnych Związku.
4. Ordynacja Wyborcza obowiązuje w okresie całej kadencji władz Związku, która trwa cztery lata.

§ 2.

1. Władze Związku podejmują uchwały, decyzje i stanowiska w ramach ich kompetencji określonych Statutem.
2. Uchwały, decyzje i stanowiska władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków władz, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
3. Uchwały, decyzje i stanowiska władz Związku są wiążące dla jego członków.

§ 3.

1. Władzami Związku są:
a) Zjazd Delegatów Związku,
b) Zarząd Krajowy Związku,
c) Prezydium Zarządu Krajowego Związku,
d) Przewodniczący Zarządu Krajowego,
e) Okręgowy Zarząd Związku,
f) Walne Zebranie zakładowej, międzyzakładowej, oddziałowej, terenowej organizacji związkowej, sekcji,
g) Zarząd zakładowej, międzyzakładowej, oddziałowej, terenowej organizacji związkowej, sekcji,
h) Główna Komisja Rewizyjna Związku,
i) Komisja Rewizyjna zakładowej, międzyzakładowej, oddziałowej, terenowej organizacji związkowej.
2. Władze Związku wybiera się na okres czterech lat.
3. Władze Związku składają sprawozdania ze swojej działalności nie rzadziej niż jeden raz w roku, w sposób ustalony przez Zarząd Krajowy Związku.
4. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a) rezygnacji członka z pełnienia funkcji w Związku,
b) wystąpienia członka ze Związku lub skreślenia z ewidencji Związku,
c) ograniczenia zdolności członka do wykonywania czynności prawnych,
d) niemożności pełnienia przez członka funkcji przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
e) śmierci członka,
f) opuszczenia bez usprawiedliwienia trzech kolejnych posiedzeń organu, do którego został wybrany,
g) zawieszenia lub wykreślenia jednostki organizacyjnej Związku przez Zarząd Krajowy Związku.

Rozdział VI. Zjazd, Walne Zebrania delegatów Związku.

§ 1.

1. Zjazd Delegatów i Walne Zebrania mogą odbywać się na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Zwyczajne posiedzenia Zjazdu i Walnych Zebrań jednostek organizacyjnych Związku odbywają się raz w kadencji, a przedmiotem ich obrad powinno być w szczególności przyjęcie sprawozdania, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybór organów wykonawczych i kontrolnych na następną kadencję. Zjazd i Walne Zebrania są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział w pierwszym terminie 2/3 delegatów. Zjazd i Walne Zebrania są prawomocne w drugim terminie bez względu na liczbę delegatów, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania.
3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku zwołuje się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zażądania tego na piśmie przez Główną Komisję Rewizyjną Związku lub na pisemny wniosek, co najmniej połowy członków Związku, przy czym przedmiotem obrad mogą być tylko te sprawy, które spowodowały zwołanie Zjazdu. Analogicznie zwołuje się nadzwyczajne Walne Zebrania zakładowej, międzyzakładowej, terenowej organizacji związkowej.
4. Zjazd Delegatów składa się z:
a) delegatów wybranych zgodnie z niniejszym Statutem spośród członków jednostek organizacyjnych Związku,
b) członków Zarządu Krajowego Związku,
c) członków Głównej Komisji Rewizyjnej Związku.
5. Delegatów na Zjazd wybierają członkowie jednostek organizacyjnych Związku na Walnym Zebraniu spośród swoich członków, stosując normę: od 3 do 20 członków jeden delegat, od 21 do 40 członków dwóch delegatów, powyżej 41 członków trzech delegatów.

§ 2.

1. Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:
a) wysłuchanie sprawozdania z działalności organizacyjnej i finansowej Zarządu Krajowego,
b) wysłuchanie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej Związku,
c) udzielenie lub odmówienie Zarządowi Krajowemu Związku absolutorium,
d) zmiana Statutu Związku,
e) uchwalenie Ordynacji Wyborczej,
f) wybór Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku,
g) wybór Zarządu Krajowego Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej,
h) powzięcie uchwał dotyczących celów i zadań Związku,
i) rozwiązanie Związku.

Rozdział VII. Zarząd Krajowy Związku.

§ 1.

1. Zarząd Krajowy Związku składa się z członków wybranych przez Zjazd Delegatów Związku zgodnie z przyjętą Ordynacją Wyborczą.
2. Pracami Zarządu Krajowego kieruje Przewodniczący Zarządu przy pomocy Prezydium Zarządu zgodnie z kompetencjami określonymi w niniejszym Statucie.
3. Posiedzenia Zarządu Krajowego Związku powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 2.

1. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
a) kierowanie działalnością Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP między Zjazdami Delegatów Związku,
b) organizacja wykonania uchwał Zjazdu Delegatów Związku,
c) wybór Prezydium Zarządu Krajowego, w tym wiceprzewodniczącego, sekretarza,
d) zatwierdzanie rocznych bilansów, budżetów oraz planów finansowych Związku,
e) decydowanie w sprawach wydatków nadzwyczajnych – nieprzewidzianych w budżecie Związku,
f) podejmowanie uchwał i inicjatyw w sprawach dotyczących poprawy warunków pracy i życia pracowników drogownictwa,
g) nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Związku,
h) zatwierdzanie regulaminów dla organów Zarządu Krajowego,
i) rozstrzyganie spraw nieprzewidzianych w Statucie zgodnie z jego duchem i ustawami,
j) określanie wysokości składki związkowej na rzecz Zarządu Krajowego Związku, lecz nie niższej niż 20 % wpływów ze składek członkowskich jednostki organizacyjnej, i nie mniej niż 0,30 % minimalnego wynagrodzenia brutto, stanowiącego iloczyn członków jednostki organizacyjnej,
k) decydowanie o przystąpieniu Związku do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń związkowych,
l) określanie ramowych ordynacji wyborczych dla jednostek organizacyjnych i kontrolnych Związku.
2. Do dokonywania swoich zadań Zarząd może powoływać komisje, składające się z członków Związku. Komisje te działają pod kontrolą i odpowiedzialnością Zarządu Krajowego.
3. Zarząd może powołać sekcje:
a) Sekcję – pracowników budowy i utrzymania dróg,
b) Sekcję – pracowników zarządzania drogami samorządowymi,
c) Sekcję – pracowników zarządzania drogami krajowymi,
Sekcja pracowników zarządzania drogami krajowymi, jest organizacją międzyzakładową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.
4. Zarząd Krajowy przekazuje informacje o działaniach Związku do jednostek organizacyjnych.

Rozdział VIII. Prezydium Zarządu Krajowego Związku.

§ 1.

1. Do kompetencji Prezydium Zarządu Krajowego należy:
a) kierowanie działalnością Związku między posiedzeniami Zarządu Krajowego, w okresach między posiedzeniami Prezydium Zarządu Krajowego pracami biura Zarządu Krajowego kieruje przewodniczący przy pomocy wiceprzewodniczącego,
b) prowadzenie agend i instytucji związkowych,
c) reprezentowanie Związku wobec władz państwowych, organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych oraz w kontaktach międzynarodowych,
d) wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów i Zarządu Krajowego Związku,
e) współdziałanie z komisjami powołanymi przez Zarząd Krajowy Związku,
f) przygotowywanie projektów regulaminów, instrukcji itp. dokumentów w sprawach działalności Związku,
g) uchwalanie regulaminu pracy Prezydium Zarządu Krajowego, z jednoczesnym określeniem kompetencji poszczególnych członków Prezydium,
h) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowo finansowych z wyjątkiem zastrzeżonych kompetencjami Zarządu Krajowego Związku,
i) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Krajowego i zwoływanie posiedzeń Zarządu Krajowego Związku.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego Związku powinny odbywać się raz na dwa miesiące, lecz nie mniej niż sześć razy w roku.
3. Kierownikiem ZZPD RP jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Przewodniczący Zarządu Krajowego.
4. Do reprezentowania ZZPD RP wobec władz państwowych, organów administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych oraz w kontaktach międzynarodowych uprawniony jest Przewodniczący Zarządu Krajowego oraz osoby przez niego upoważnione.

Rozdział IX. Główna Komisja Rewizyjna Związku.

§ 1.

1. Główna Komisja Rewizyjna Związku składa się z członków wybranych przez Zjazd Delegatów zgodnie z uchwaloną Ordynacją Wyborczą.
2. Główna Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Krajowego Związku.

§ 2.

1. Główna Komisja Rewizyjna bada działalność statutową, gospodarkę finansową i majątkową Związku. Informacje z odbytych kontroli z odpowiednimi wnioskami składa na Zjeździe Delegatów i na plenarnych posiedzeniach Zarządu Krajowego Związku.
2. Na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego Związku lub z inicjatywy własnej Główna Komisja Rewizyjna bada gospodarkę finansową zakładowych, międzyzakładowych, terenowych organizacji związkowych.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich władz i organów związkowych.
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Związku Główna Komisja Rewizyjna ma prawo polecić zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku.

Rozdział X. Okręgowy Zarząd Związku.

§ 1.

1. Okręgowy Zarząd Związku działa na obszarze administracyjnym ustalonym dla województwa. Zarząd Krajowy może określić inny teren działania Okręgowego Zarządu.
2. Stanowi pośrednie ogniwo w jednolitej strukturze Związku, kierując się w swej działalności postanowieniami niniejszego Statutu.
3. Członkowie Okręgowego Zarządu pochodzą z wyboru, a ich kadencja trwa cztery lata.
4. Pośredniczy w przekazywaniu informacji w obie strony (z Zarządu Krajowego do jednostek organizacyjnych Związku, tj. zakładowych, międzyzakładowych, terenowych organizacji związkowych i na odwrót). Niniejszy ustęp nie wyklucza bezpośredniego przekazywania informacji.
5. Wypracowuje wspólne stanowiska związkowe w sprawach zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Związku oraz administrację państwową w tym: drogownictwa, gospodarczą i samorządową, jak również przez organizacje społeczne.
6. Wyraża kolegialnie uzgodnione: opinie, decyzje i postulaty załóg – członków Związku, dotyczące uprawnień wynikających z przepisów prawa.
7. Realizuje uchwały i postanowienia własne oraz władz Związku tj. Zjazdu, Zarządu Krajowego, Prezydium Zarządu Krajowego, Głównej Komisji Rewizyjnej Związku.

Rozdział XI. Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Oddziałowy, Terenowy, Sekcji – jednostki organizacyjne szczebla podstawowego.

§ 1. Jednostki organizacyjne Związku.

1. Związek realizuje swoje cele i zadania statutowe, przypisując szczególną rolę strukturom podstawowym i zrzeszonym w nich członkom Związku.
2. Jednostkami organizacyjnymi szczebla podstawowego są organizacje zakładowe, międzyzakładowe, oddziałowe, terenowe, sekcje.
3. W organizacjach międzyzakładowych w każdym z zakładów może działać organizacja oddziałowa.
4. Organizacją oddziałową kieruje jej przewodniczący (członek zarządu organizacji związkowej).
5. W organizacjach terenowych w każdym z zakładów pracy działa ogniwo.
6. Ogniwem kieruje jej przewodniczący (członek zarządu organizacji związkowej).
7. Zasady działania i uprawnienia ogniwa ustala Zarząd Terenowy.
8. Do zakresu działania jednostek organizacyjnych należy korzystanie z uprawnień przysługujących z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa pracy, a w szczególności:
a) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach pracowników (członków związku) wynikających z przepisów prawa pracy,
b) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organów samorządu w sprawach zbiorowych interesów i praw pracowniczych,
c) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładach pracy przepisów bhp oraz współpraca z inspektorami bhp i PIP w tym zakresie,
d) podejmowanie decyzji na szczeblu zakładu pracy w obrębie obszaru swego działania, przy uwzględnieniu uchwał władz statutowych Związku,
e) podejmowanie innych decyzji przewidzianych dla zakładowych organizacji związkowych w Kodeksie Pracy, ustawie o związkach zawodowych i innych obowiązujących przepisach prawa.
9. Jednostki organizacyjne mają prawo:
a) prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji zadań statutowych,
b) do zachowania własnych symboli związkowych.
10. Najwyższą władzą jednostek organizacyjnych jest Walne Zebranie członków (delegatów).
11. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
a) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) ustalanie programu działania jednostki organizacyjnej,
c) ustalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej.

§ 2. Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Oddziałowy, Terenowy i Sekcji.

1. Jest organem wykonawczym jednostki organizacyjnej i kieruje jej działalnością. Działa na terenie zakładów pracy określonych w postanowieniu rejestracyjnym jednostki organizacyjnej.
2. Stanowi najwyższą władzę między Walnymi Zebraniami członków (delegatów) jednostki organizacyjnej, w jednolitej strukturze ZZPD RP, kierując się w swej działalności postanowieniami niniejszego Statutu.
3. Wybierany jest przez Walne Zebranie członków (delegatów) jednostki organizacyjnej zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
4. Kieruje całokształtem działalności organizacji związkowej i odpowiada za działalność związkową.
5. Przekazuje informacje o działaniach Związku swym członkom oraz jednostkom nadrzędnym.
6. Realizuje uchwały i postanowienia własne oraz Władz Związku.
Pracami Zarządu jednostki organizacyjnej kieruje Przewodniczący.

Rozdział XII. Fundusze i majątek Związku.

§ 1.

1. Prawnym właścicielem całego majątku ruchomego i nieruchomego jest Związek, jako osoba prawna, w imieniu którego moc prawnego działania posiada Przewodniczący Zarządu Krajowego lub osoby przez niego upoważnione.
a) Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 1, wymaga formy pisemnej.
2. Przewodniczący Zarządu Krajowego jest uprawniony do zawierania umów, zaciągania zobowiązań, nabywania, obciążania i zbywania składników majątkowych. Nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości wymaga uprzedniej zgody Zarządu Krajowego.
3. Dokumenty dotyczące spraw finansowo-majątkowych (zwykły zarząd) muszą być zaakceptowane (podpisane) przez:
a) Przewodniczącego Zarządu Związku lub,
b) łącznie – dwóch członków Prezydium Zarządu Związku.
4. Do jednostek organizacyjnych Związku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem § 2 ust 6.

§ 2.

1. Majątek Związku mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, udziały, prawa, środki pieniężne i fundusze.
2. Majątek jednostek organizacyjnych Związku stanowi ich odrębną własność.
3. Fundusze Związku składają się z:
a) wpływów ze składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Krajowy Związku. Składki odprowadzane są w okresach miesięcznych. Indywidualna składka opłacana przez członków jednostek organizacyjnych Związku wynosi nie mniej niż 0,75 % wynagrodzenia brutto,
b) dotacji, darowizn, zapisów, a także dochodów z działalności gospodarczej oraz innych źródeł statutowych i poza statutowych.
4. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Związku nie podlegają zwrotowi.
5. Przyjęcie dotacji, darowizny lub zapisu nie może być uzależnione od warunków sprzecznych z celem lub zadaniami Związku.
6. Majątkiem jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w Rozdziale IV § 1 ust a) i b), dysponują ich Zarządy lub upełnomocnione osoby.
7. Majątek żadnej jednostki organizacyjnej Związku posiadającej osobowość prawną nie może być podstawą egzekucji i roszczeń z tytułu zobowiązań innej jednostki organizacyjnej Związku posiadającej osobowość prawną.
8. Zobowiązania jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej, obciążają wyłącznie majątek jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, która utworzyła tą jednostkę organizacyjną.

Rozdział XIII. Postanowienia organizacyjne.

§ 1.

1. Wszelkie posiedzenia Związku są ważne przy obecności, co najmniej 50 % członków plus jeden członek Związku. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadku przewidzianego w Rozdziale XIII § 2 ust. 1 pkt a) i § 3 ust. 1 pkt a), Rozdziale VI § 1 Statutu Związku. W razie równości głosów wniosek upada.
2. Jeżeli wygaśnie mandat członka władz Związku zgodnie z Rozdziałem V § 3 ust. 4, na jego miejsce powołuje się kolejnego zastępcę (członka władz).

§ 2.

1. Zmiana Statutu Związku.
a) Statut niniejszy może być zmieniony przez Zjazd Delegatów Związku większością 2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania na Zjeździe.

§ 3.

1. Rozwiązanie Związku i Komisja Likwidacyjna.
a) dobrowolne rozwiązanie Związku może być postanowione tylko na osobno w tym celu zwołanym Zjeździe Delegatów Związku. Do podjęcia prawomocnej uchwały konieczna jest obecność przynajmniej 3/4 uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe Delegatów i jeśli co najmniej 4/5 uprawnionych do głosowania opowie się za rozwiązaniem Związku. Ten sam Zjazd Delegatów Związku rozstrzyga o użyciu majątku Związku, a po podjęciu decyzji wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie siedmiu osób, której zadaniem jest wykonanie uchwał podjętych w sprawie użycia majątku,
b) dla prawomocności uchwał Komisji Likwidacyjnej potrzebna jest obecność, co najmniej pięciu członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych,
c) cały majątek Związku mocą uchwały Komisji Likwidacyjnej może być przelany tylko na osobę prawną, zbliżoną pod względem ideowym do Związku.
2. Rozwiązanie jednostki organizacyjnej może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania. Obowiązkiem Zarządu jednostki organizacyjnej jest przekazanie kompletu dokumentów likwidowanej jednostki do Zarządu Krajowego. Pozostałe środki finansowe należy przekazać na konto Zarządu Krajowego w ciągu 30 dni od chwili podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji związkowej. Po dokonaniu czynności likwidacji Zarząd Krajowy dokonuje wykreślenia z rejestru.

§ 4.

1. Związek posiada sztandar oraz znaczk organizacyjny Związku. Wzory ich ustala Zarząd Krajowy Związku.
2. Związek przyznaje odznaczenia związkowe, których wzór i regulamin przyznawania określa Zarząd Krajowy Związku.
3. Wątpliwości wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszego Statutu rozstrzyga Zjazd Delegatów Związku, a w okresach między Zjazdami – Zarząd Krajowy Związku.

§ 5.

1. Związek posługuje się pieczątką:
a) Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
__-___ Warszawa, ul.
2. Zarząd Krajowy posługuje się pieczątkami:
a) okrągła z napisem:
Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
„w otoku”, a wewnątrz pieczątki: Zarząd Krajowy w Warszawie
b) podłużną o treści:
Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
Zarząd Krajowy
__-___ Warszawa, ul.
tel. ….., telefaks ……,•Identyfikatory …..
c) podłużną o treści:
Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
Zarząd Krajowy
__-___ Warszawa, ul.
3. Zarząd Okręgowy, Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy, Oddziałowy, Sekcje posługują się pieczątkami:
a) podłużną o treści:
Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
…… Zarząd…… (Sekcja……)
kod, miejscowość, ulica
tel. ….., telefaks……,•identyfikatory ……
b) podłużną o treści:
Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
…… Zarząd…… (Sekcja……)•kod, miejscowość, ulica
4. Jednostki Zarządu Krajowego prowadzące wspomagającą działalność posługują się pieczątkami:
a) Podłużną o treści:
Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „……….”
kod, miejscowość, ulica
nr telefonów
b) Zespół Usług Projektowo – Doradczych
kod, miejscowość, ulica
nr telefonów
c) nazwa
kod, miejscowość, ulica
nr telefonów