Statut

Statut Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1
1) Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Związek działa na rzecz skutecznej realizacji celów statutowych swoich członków, a także w obronie interesów pracowników drogownictwa i jednostek współdziałających w budowie i utrzymaniu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych;
3) Związek jest ogólnokrajową organizacją związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych;
4) Terenem działania związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Warszawa;
5) Związek posiada osobowość prawną;
6) Związek nawiązuje w swojej działalności do tradycji ruchu zawodowego drogownictwa, w tym do tradycji Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP im. „Marszałka Piłsudskiego”, Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP, Związku Zawodowego Pracowników Drogowych RP. Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP jest następcą prawnym: Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców, Federacji Związków Zawodowych Drogownictwa RP oraz Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Transportu i Maszyn Drogowych;
7) Związek używa skrótu – ZZPD RP.
§ 2
1) Związek zrzesza na zasadach dobrowolności pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz osoby zarobkujące na innej podstawie prawnej, emerytów i rencistów drogownictwa i innych jednostek działających i współpracujących na rzecz budowy i utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych poprzez jednostki organizacyjne związku. W zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentuje wszystkich pracowników i inne osoby, którym przysługuje prawo przynależności i wstępowania do związku;
2) Członkiem związku może być osoba, która przeszła na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem;
3) Związek może tworzyć struktury terytorialne i środowiskowe;
4) Związek jest samorządny i niezależny w swojej działalności od organów administracji państwowej i gospodarczej oraz nie podlega ich kontroli i nadzorowi.
§ 3
1) Związek w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o związkach zawodowych i innych aktach prawnych, jak również w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach MOP;
2) Związek może współpracować na zasadach partnerskich z innymi strukturami związkowymi, łącznie z możliwością tworzenia wspólnego przedstawicielstwa;
3) Związek na zasadach określonych prawem może przystąpić do organizacji międzyzwiązkowych w kraju i za granicą. O przystąpieniu i wystąpieniu decyduje Zarząd Krajowy związku;
4) Związek tworzy według potrzeby swoje jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu;
5) Związek daje możliwość nieskrępowanej wymiany stanowisk i poglądów, przy zachowaniu pełnej tożsamości oraz wzajemnym poszanowaniu różnic i odrębności poglądów członków związku. Podstawą działania związku jest statut.
Rozdział II Cele, zadania i formy działalności związku
§ 4
1) Celem związku w szczególności jest:
a) reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych pracowników i innych osób zrzeszonych w związku oraz ich rodzin,
b) kształtowanie aktywności społecznej, etyki zawodowej oraz ochrona godności ludzi pracy,
c) działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
d) współdziałanie z organizacjami związkowymi, innymi organizacjami, ruchami społecznymi, w kraju i za granicą na zasadach partnerskich,
e) działanie na rzecz poprawy poziomu życia związkowców i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka,
f) opiniowanie założeń i projektów ustaw, aktów wykonawczych, aktów wewnętrznych, decyzji dotyczących spraw pracowników, emerytów, rencistów, osób bezrobotnych oraz ich rodzin.
§ 5
1) Do osiągnięcia celów związek dąży przez:
a) organizowanie współdziałania członków, prezentowanie stanowisk członków wobec organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej oraz organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń,
b) działanie na rzecz realizacji porozumień społecznych oraz zawieranie układów zbiorowych pracy, porozumień i innych umów, obronę osiągniętych uprawnień,
c) kontrolę przestrzegania praw pracowniczych,
d) podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej,
e) podejmowanie działań na rzecz godności pracowników i ludzi pozbawionych pracy,
f) prowadzenie dialogu z organami administracji państwowej, samorządowej, z organizacjami pracodawców i pracodawcami celem realizacji zadań statutowych,
g) udzielanie pomocy prawnej członkom związku, w ramach możliwości reprezentowanie związkowców przed władzą sądowniczą,
h) podejmowanie interwencji i mediacji w przypadkach konfliktów między pracownikiem — członkiem związku a pracodawcą,
i) inicjowanie i organizowanie pomocy członkom związku, w tym organizowanie form samopomocy i pośrednictwa pracy,
j) prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na realizację zadań statutowych,
k) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-promocyjnej, wydawniczej,
l) udzielanie pomocy socjalnej i charytatywnej, inicjowanie działań na rzecz wypoczynku, kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz rehabilitacji,
m) korzystanie ze wsparcia funduszy krajowych i międzynarodowych,
n) otaczanie szczególną opieką młodych członków związku, dbanie o podnoszenie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz ich adaptację społeczno-zawodową w środowisku pracy.
2) Swoje cele i zadania związek realizuje poprzez partnerskie współdziałanie z organami władzy i administracji;
3) W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych oraz uprawnień związku, jeżeli spór w tym zakresie nie zostanie rozwiązany w trybie negocjacji – związkowi przysługuje prawo do akcji protestacyjnych, w tym strajku na zasadach określonych ustawą;
4) Wszelkie akcje protestacyjne w tym strajkowe o zasięgu ogólnokrajowym podejmuje Zarząd Krajowy związku, a o zasięgu lokalnym odpowiedni zarząd za zgodą Prezydium Zarządu Krajowego związku;
5) Zarząd Krajowy – w ramach możliwości finansowych – tworzy Krajowy Fundusz Strajkowy i Fundusz Szkoleniowy i ustala w drodze uchwały zasady korzystania ze zgromadzonych środków obu funduszy;
6) Zarządy związku wszystkich instancji powinny w swej działalności stwarzać członkom związku warunki do prezentacji stanowisk i poglądów oraz popierać ich w walce o przestrzeganie praw obywatelskich, pracowniczych i socjalnych zagwarantowanych w konstytucji oraz wiążących Polskę normach prawa międzynarodowego.
Rozdział III Członkowie związku
§ 6
1) Członkiem związku może być każda osoba spełniająca warunki określone w § 2 pkt 1 bez względu na płeć, wiek, przynależność państwową, narodową, przekonania polityczne i wyznanie, rodzaj pracy i sposób wynagradzania o ile wyraża gotowość podporządkowania się postanowieniom niniejszego statutu, regulaminów oraz uchwałom władz związkowych;
2) Bezrobotni – byli pracownicy drogownictwa – mogą być także członkami związku;
3) O przyjęciu członka decyduje Zarząd jednostki organizacyjnej na podstawie uchwały zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji ubiegającego się o członkostwo;
4) Członkostwo w związku ustaje:
a) w razie śmierci członka związku,
b) w przypadku pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu ze związku,
c) w razie wykluczenia lub zawieszenia,
d) niespełnienia warunków wymienionych w § 6 pkt 1,
5) Ustanie członkostwa określonego w pkt 4 lit. b c d potwierdza decyzja Przewodniczącego Związku;
6) Członek związku może utracić uprawnienia w razie bieżącego niepłacenia składek. W uzasadnionych przypadkach losowych zarząd jednostki organizacyjnej może prolongować spłatę składek na okres do 3 miesięcy lub zredukować wysokość składki do poziomu członka niepracującego;
7) W przypadku naruszenia obowiązków członkowskich właściwy zarząd stosuje kary: ostrzeżenia upomnienia, zawieszenia, odwołanie z funkcji związkowej, wykluczenia ze związku;
8) Karę wykluczenia można zastosować również za uchylanie się od płacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy. Kara ta powinna być poprzedzona dwukrotnym pisemnym wezwaniem do uregulowania zaległości;
9) Z chwilą ustania członkostwa w związku były członek nie może ubiegać się o realizację swych uprawnień członkowskich, o zwrot składek ani partycypowania w majątku związku. O zawieszeniu praw i obowiązków członka związku decyduje właściwy zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 9;
10) Ewidencję członków prowadzą zarządy jednostek organizacyjnych. Kopia ewidencji prowadzona jest również przez Zarząd Krajowy związku, na podstawie ewidencji jednostek organizacyjnych;
11) Członek związku nie może należeć do innego związku zawodowego.
§ 7
1) Członek związku ma prawo:
a) uczestniczenia we wszystkich zgromadzeniach organizowanych przez związek,
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz związku, z zastrzeżeniem, że bierne prawo wyborcze przysługuje – z wyłączeniem zebrania założycielskiego – członkom posiadającym co najmniej 6 miesięczny staż członkowski w związku,
c) korzystania z wszelkich dostarczonych przez związek środków i urządzeń, świadczeń materialnych i poparcia moralnego.
2) Obowiązkiem każdego członka jest starać się o rozwój związku, stosować się do postanowień niniejszego statutu, regulaminów i wszystkich uchwał władz związkowych, regularnie uiszczać ustanowione przez władze związku składki. Brać udział w posiedzeniach i aktywnie uczestniczyć w pracach organu władzy, do którego został wybrany;
3) Jednym z głównych obowiązków jest pielęgnowanie solidarności koleżeńskiej, karności związkowej i tych przymiotów, które stosunki związkowe opierają na wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu i pomocy.
§ 8
1) Członek związku ma obowiązek:
a) znać treść statutu związku, przestrzegać jego postanowień oraz uchwał władz związku,
b) regularnie płacić składki członkowskie,
c) realizować cele związku, działać w interesie związku i jego członków,
d) uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez związek i popierać wysuwane przezeń postulaty,
e) współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku pracy,
f) przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej pomocy.
§ 9
1) W przypadku naruszenia obowiązków członkowskich stosuje się wobec członka związku następujące kary: upomnienia, zawieszenia, odwołanie z funkcji związkowej, wykluczenia ze związku;
2) Zawieszenie członkostwa nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy;
3) Uchwała o zastosowaniu kary powinna być podjęta po uprzednim zapoznaniu się z wyjaśnieniami zainteresowanego członka związku;
4) Wobec szeregowego członka związku kary stosuje zarząd szczebla terenowego, a wobec członka władz – odpowiedni zarząd wyższego szczebla, z zastrzeżeniem pkt 5;
5) Kary wobec członka Zarządu Krajowego związku stosuje Zarząd Krajowy większością 2/3 głosów. Od uchwały o zastosowaniu kary wobec członka Zarządu Krajowego, przysługuje odwołanie do Głównej Komisji Rewizyjnej;
6) Odwołanie od kary winno zostać rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie do 30 dni, przez podjęcie decyzji o utrzymaniu uchwały, zmianie, uchyleniu bądź skierowaniu do ponownego rozpatrzenia. Rozpatrzenie przez Główną Komisję Rewizyjną jest decyzją ostateczną;
7) Od uchwały o ukaraniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do wyższej instancji związkowej w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia tej uchwały;
8) Odwołanie od kary winno zostać rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu instancji, w terminie do 30 dni, przez podjęcie decyzji o utrzymaniu uchwały, zmianie, uchyleniu bądź skierowaniu do ponownego rozpatrzenia;
9) Decyzja w sprawie zatarcia wymierzonej członkowi związku kary upomnienia może być podjęta przez instancję, która ją wymierzyła w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym karę nałożono. Po 12 miesiącach kara upomnienia ulega samoistnemu zatarciu.
Rozdział IV Jednostki organizacyjne związku
§ 10
1) Związek powołuje swoje jednostki organizacyjne, nadając im nazwę, określając uprawnienia, zakres działania i podporządkowania – zgodnie z niniejszym statutem;
2) Związek działa w oparciu o swoje terenowe jednostki organizacyjne. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi związku są:
a) organizacje związkowe,
 międzyzakładowe,
 zakładowe,
 oddziałowe,
 ogniska,
b) jednostki prowadzące wspomagającą działalność gospodarczą i administracyjną, których uprawnienia określa Prezydium Zarządu Krajowego.
3) Jednostki organizacyjne związku mogą posiadać osobowość prawną w granicach ich umocowania. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Krajowy na mocy uchwały może wyłączyć jednostkę organizacyjną związku z posiadania odrębnej osobowości prawnej;
4) Uchwały, decyzje, stanowiska, itp. jednostek organizacyjnych związku nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem;
5) Obszarem działania jednostki organizacyjnej związku – zarządu: międzyzakładowego, zakładowego, oddziałowego, ogniska są zakłady pracy określone w postanowieniu rejestracyjnym jednostki organizacyjnej związku, niezależnie od formy własności, rodzaju organizacji i struktury oraz terenu działania;
6) Jednostka organizacyjna związku jest niezależna w swojej działalności od: organów administracji państwowej, samorządowej, pracodawców, partii politycznych, organizacji gospodarczych i nie podlega ich kontroli oraz nadzorowi;
7) Jednostka organizacyjna związku może na zasadach partnerskich współpracować z innymi terenowymi i regionalnymi strukturami związkowymi;
8) Jednostka organizacyjna związku nabywa osobowość prawną i wynikające z tego prawa i obowiązki, z dniem zarejestrowania przez Zarząd Krajowy, w imieniu, którego rejestracji dokonuje biuro związku. Biuro składa sprawozdania z dokonanych zmian w rejestrze ewidencyjnym związku Zarządowi Krajowemu;
9) Władze nadrzędne związku nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania jednostki organizacyjnej związku wynikającej z posiadania osobowości prawnej.
§ 11
1) Jednostki organizacyjne związku mają równe prawa i obowiązki;
2) Jednostka organizacyjna związku – zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym statucie ma prawo współdecydowania w sprawach wchodzących w zakres działania związku, a w szczególności:
a) uczestniczyć poprzez swego delegata w zjazdach związku,
b) wybierać i odwoływać władze związku oraz zgłaszać kandydatów do tych władz spośród swoich członków,
c) współdecydować o programie związku, treści podejmowanych przez władze uchwał i przyjmowanych stanowisk oraz o metodach i formach pracy władz,
d) korzystać z pomocy i świadczeń związku,
e) korzystać z porad i pomocy prawnej w ochronie praw i interesów pracowniczych;
f) oceniać i poddawać krytyce działalność członków władz związku,
g) wnioskować o zmianę lub odwołanie członków władz związku z pełnionych funkcji – zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym statucie,
h) występować z wnioskami i postulatami do władz związku,
i) być na bieżąco informowanym o działaniach związku.
3) Jednostka organizacyjna związku ma obowiązek:
j) przestrzegać postanowień niniejszego statutu;
k) aktywnie uczestniczyć w życiu związkowym oraz realizować uchwały, decyzje, wytyczne i stanowiska władz krajowych związku,
l) regularnie w okresach miesięcznych wpłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez statut i władze związku,
m) do jednostek organizacyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 6,
n) uczestniczyć w działaniach statutowych, w tym w formach protestów podejmowanych przez związek,
o) popierać działania władz związku środkami określonymi w ustawie o związkach zawodowych i innych przepisach prawa.
Rozdział V Władze związku
§ 12
1) Członkowie władz związku pochodzą z wyboru;
2) Wybory do władz związku odbywają się na demokratycznych zasadach. Zasady i sposób przeprowadzania wyborów określa Ordynacja Wyborcza;
3) Ordynacje Wyborcze uchwala Zarząd Krajowy dla wyboru władz jednostek organizacyjnych oraz delegatów na Zjazd. Zjazd Delegatów dla wyboru władz – z zachowaniem gwarancji miejsc w składzie Zarządu Krajowego dla jednostek terenowych związku;
4) Ordynacja Wyborcza obowiązuje w okresie całej kadencji władz związku, która trwa pięć lat.
§ 13
1) Władze związku podejmują uchwały, decyzje i stanowiska w ramach ich kompetencji określonych statutem;
2) Uchwały, decyzje i stanowiska władz związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków władz, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej;
3) Uchwały decyzje i stanowiska władz związku mogą być podejmowane w trybie indywidualnego zbierania głosów. Tryb ten określa regulamin ustalony przez Zarząd Krajowy związku;
4) Uchwały, decyzje i stanowiska władz związku są wiążące dla jego członków.
§ 14
1) Władze związku;
a) krajowe:
 Zjazd Delegatów Związku,
 Zarząd Krajowy Związku,
 Prezydium Zarządu Krajowego Związku,
 Przewodniczący Związku,
b) terenowe:
 Walne Zebranie organizacji: międzyzakładowej, zakładowej, oddziałowej, ogniska,
 Zarząd Międzyzakładowy,
 Zarząd Zakładowy,
 Zarząd Oddziałowy,
 Zarząd Ogniska,
c) władze kontrolne związku:
 Główna Komisja Rewizyjna,
 Komisja Rewizyjna: międzyzakładowej, zakładowej, oddziałowej organizacji związkowej.
2) Władze związku wybiera się na okres pięciu lat;
3) Kadencja władz i organów statutowych ZZPD RP rozpoczyna się̨ w momencie rozpoczęcia ich pierwszego posiedzenia i kończy się̨ w momencie rozpoczęcia pierwszego posiedzenia władzy lub organu kolejnej kadencji. Kadencja Przewodniczącego Związku rozpoczyna się̨ w momencie jego wyboru i trwa do momentu wyboru Przewodniczącego Związku kolejnej kadencji;
4) Kadencja wszystkich władz i organów kolegialnych w tym Przewodniczącego Związku może zostać przedłużona uchwałą Zarządu Krajowego, lecz nie dłużej jak o 4 miesiące;
5) Organy statutowe obowiązane są realizować uchwały władz statutowych wyższego szczebla i nie podejmować działań sprzecznych z ich stanowiskiem;
6) Posiedzenia władz i kolegialnych organów statutowych są protokółowane;
7) Władze związku składają sprawozdania ze swojej działalności w sposób ustalony przez Zarząd Krajowy związku;
8) Przewodniczący Związku między posiedzeniami władz krajowych związku jest organem nadrzędnym nad organizacjami terenowymi;
9) Mandat członka władz związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a) rezygnacji członka z pełnienia funkcji w związku,
b) wystąpienia członka ze związku lub skreślenia z ewidencji związku,
c) ograniczenia zdolności członka do wykonywania czynności prawnych,
d) niemożności pełnienia przez członka funkcji przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
e) śmierci członka,
f) opuszczenia bez usprawiedliwienia trzech kolejnych posiedzeń organu, do którego został wybrany,
g) zawieszenia lub wykreślenia jednostki organizacyjnej związku przez Zarząd Krajowy związku.
10) Władze wszystkich instancji związku są wybierane w wyborach tajnych przeprowadzanych według zasad określonych w ordynacji wyborczej uchwalanej przez Zjazd Delegatów Związku lub Walne Zebranie terenowej organizacji związkowej – odpowiednio w zakresie własnego działania. W przypadku, gdy liczba uprawnionych do głosowania uniemożliwia przeprowadzenie wyborów tajnych, dopuszcza się wybór władz w głosowaniu jawnym.
Rozdział VI Zjazd Delegatów, Walne Zebrania Związku
§ 15
1) Zjazd Delegatów i Walne Zebrania mogą odbywać się na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych;
2) Zwyczajne posiedzenia Zjazdu Delegatów i Walnych Zebrań jednostek organizacyjnych związku odbywają się raz w kadencji, a przedmiotem ich obrad powinno być w szczególności przyjęcie sprawozdania, udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybór organów wykonawczych i kontrolnych na następną kadencję;
3) Nadzwyczajny Zjazd Delegatów związku zwołuje się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zażądania tego na piśmie przez Główną Komisję Rewizyjną lub na pisemny wniosek, co najmniej połowy członków związku, przy czym przedmiotem obrad mogą być tylko te sprawy, które spowodowały zwołanie zjazdu. Analogicznie zwołuje się nadzwyczajne Walne Zebrania jednostek terenowych związku;
4) Zjazd Delegatów i Walne Zebrania są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział w pierwszym terminie 2/3 delegatów. Zjazd Delegatów i Walne Zebrania są prawomocne w drugim terminie bez względu na liczbę delegatów, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania;
5) Zjazd Delegatów składa się z:
a) delegatów wybranych zgodnie z niniejszym statutem spośród członków jednostek terenowych związku,
b) członków Zarządu Krajowego związku,
c) członków Głównej Komisji Rewizyjnej związku.
6) Delegatów na Zjazd wybierają członkowie jednostek organizacyjnych związku na Walnym Zebraniu spośród swoich członków. Liczbę delegatów określa Zarząd Krajowy związku.
§ 16
1) Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy;
a) wysłuchanie sprawozdania z działalności organizacyjnej i finansowej Zarządu Krajowego,
b) wysłuchanie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej związku,
c) udzielenie lub odmówienie Zarządowi Krajowemu związku i Przewodniczącemu Związku absolutorium,
d) zmiana statutu związku,
e) uchwalenie nowego statutu związku,
f) wybór Przewodniczącego Związku,
g) wybór Zarządu Krajowego związku,
h) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,
i) powzięcie uchwał dotyczących celów i zadań związku,
j) rozwiązanie związku.
Rozdział VII Zarząd Krajowy Związku
§ 17
1) Zarząd Krajowy związku składa się z członków wybranych przez Zjazd Delegatów związku zgodnie z przyjętą Ordynacją Wyborczą;
2) Pracami Zarządu Krajowego kieruje Przewodniczący Związku przy pomocy Prezydium Zarządu Krajowego zgodnie z kompetencjami określonymi w niniejszym statucie;
3) Posiedzenia Zarządu Krajowego związku zwołuje Prezydium Zarządu Krajowego.
§ 18
1) Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
a) kierowanie działalnością związku między Zjazdami Delegatów związku,
b) organizacja wykonania uchwał Zjazdu Delegatów związku,
c) wybór Prezydium Zarządu Krajowego, w tym wiceprzewodniczącego, sekretarza,
d) zatwierdzanie rocznych bilansów, budżetów oraz planów finansowych związku,
e) decydowanie w sprawach wydatków nadzwyczajnych – nieprzewidzianych w budżecie związku,
f) podejmowanie uchwał i inicjatyw w sprawach dotyczących poprawy warunków pracy i życia pracowników drogownictwa,
g) nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku związku,
h) zatwierdzanie regulaminów związku,
i) rozstrzyganie spraw nieprzewidzianych w statucie,
j) określanie wysokości składki związkowej na rzecz Zarządu Krajowego związku, lecz nie niższej niż 30% wpływów ze składek członkowskich jednostki terenowej, i nie mniej niż 0,40% minimalnego wynagrodzenia brutto, stanowiącego iloczyn członków jednostki organizacyjnej,
k) decydowanie o przystąpieniu związku do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń związkowych,
l) określanie ramowych ordynacji wyborczych dla jednostek organizacyjnych i kontrolnych związku.
2) Do dokonywania swoich zadań zarząd może powoływać kolegialne organy – komisje, składające się z członków związku. Komisje te działają pod kontrolą i odpowiedzialnością Zarządu Krajowego;
3) Zarząd Krajowy przekazuje informacje o działaniach związku do jednostek terenowych.
Rozdział VIII Prezydium Zarządu Krajowego Związku, Przewodniczący Związku
§ 19
1) Pracami Prezydium Zarządu Krajowego kieruje Przewodniczący Związku;
2) Do kompetencji Prezydium Zarządu Krajowego należy:
a) kierowanie działalnością związku między posiedzeniami Zarządu Krajowego,
b) reprezentowanie związku wobec władz państwowych, organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych oraz w kontaktach międzynarodowych,
c) wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów i Zarządu Krajowego związku,
d) przygotowywanie projektów regulaminów, instrukcji itp. dokumentów w sprawach działalności związku,
e) uchwalanie regulaminu pracy Prezydium Zarządu Krajowego, z jednoczesnym określeniem kompetencji poszczególnych członków prezydium,
f) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowo finansowych z wyjątkiem zastrzeżonych kompetencjami Zarządu Krajowego związku,
g) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Krajowego i zwoływanie posiedzeń Zarządu Krajowego związku.
3) Posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego związku odbywają się według potrzeb, zwołuje je Przewodniczący Związku.
4) Do kompetencji Przewodniczącego Związku w szczególności należy:
a) kierowanie pracami związku między posiedzeniami władz krajowych i terenowych związku.
b) nadzorowanie i koordynacja pracy władz terenowych związku,
c) reprezentowanie związku wobec władz państwowych, organów administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych oraz w kontaktach międzynarodowych. Przewodniczący może upoważnić innych członków Prezydium Zarządu Krajowego związku do reprezentowania związku,
d) wykonywanie funkcji pracodawcy – kierownika ZZPD RP jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy,
e) kierowanie biurem związku.
Rozdział IX Główna Komisja Rewizyjna związku
§ 20
1) Główna Komisja Rewizyjna związku składa się z członków wybranych przez Zjazd Delegatów;
2) Główna Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza;
3) Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Krajowego związku.
§ 21
1) Główna Komisja Rewizyjna powinna badać działalność statutową, gospodarkę finansową i majątkową związku. Informacje z odbytych kontroli z odpowiednimi wnioskami składa na Zjeździe Delegatów, posiedzeniach Prezydium Zarządu Krajowego związku oraz Zarządu Krajowego;
2) Na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego związku lub z inicjatywy własnej Główna Komisja Rewizyjna bada gospodarkę finansową międzyzakładowych, zakładowych, terenowych organizacji związkowych;
3) Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich władz i organów związkowych;
4) W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem związku Główna Komisja Rewizyjna ma prawo polecić zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów związku.
Rozdział X Zarząd Międzyzakładowy, Zakładowy, Oddziałowy, Ogniska
§ 22
1) Jednostki terenowe związku:
a) związek realizuje swoje cele i zadania statutowe, przypisując szczególną rolę jednostkom terenowym i zrzeszonym członkom związku,
b) jednostkami terenowymi są organizacje: międzyzakładowe, zakładowe, oddziałowe, ogniska,
c) organizacją międzyzakładową, zakładową, oddziałową kieruje jej zarząd,
d) ognisko jest najniższym ogniwem organizacyjnym związku,
e) ogniskiem kieruje jej przewodniczący (członek zarządu właściwej organizacji związkowej),
f) zasady działania i uprawnienia ogniska ustala właściwy zarząd terenowy,
g) do zakresu działania jednostek terenowych należy korzystanie z uprawnień przysługujących z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa. Szczegółowy zakres działania i uprawnienia określa statut oraz uchwały Zarządu Krajowego w szczególności określając zakres:
 podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach członków związku, pracowników wynikających z przepisów prawa pracy,
 podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach członków władz związku, z zastrzeżeniem postanowień § 9,
 zajmowania stanowiska wobec pracodawcy oraz organów samorządu w sprawach zbiorowych interesów i praw pracowniczych,
 sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładach pracy przepisów bhp,
 współpracy z inspektorami bhp i inspekcją pracy,
 podejmowanie decyzji na szczeblu zakładu pracy w obrębie obszaru swego działania, przy uwzględnieniu uchwał władz statutowych związku,
 podejmowania innych decyzji przewidzianych dla organizacji związkowych w przepisach prawa pracy, ustawie o związkach zawodowych i innych obowiązujących przepisach prawa.
2) Jednostki organizacyjne mają prawo za zgodą Zarządu Krajowego:
a) prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji zadań statutowych,
b) do zachowania własnych symboli związkowych oraz zwyczajowo przyjętych nazw związku.
3) Najwyższą władzą jednostek terenowych jest Walne Zebranie członków;
4) Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
c) wybór i odwoływanie zarządu,
d) udzielenie lub odmówienie zarządowi absolutorium,
e) ustalanie programu działania jednostki organizacyjnej,
f) ustalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej.
§ 23
1) Zarząd międzyzakładowy, zakładowy, oddziałowy, ogniska;
a) jest organem wykonawczym jednostki i kieruje jej działalnością. Działa na terenie zakładów pracy określonych w postanowieniu rejestracyjnym jednostki organizacyjnej,
b) stanowi najwyższą władzę między Walnymi Zebraniami członków jednostki trenowej, w strukturze związku. Kieruje się w swej działalności postanowieniami niniejszego statutu,
c) wybierany jest przez Walne Zebranie członków jednostki organizacyjnej zgodnie z ordynacją wyborczą,
d) kieruje kolegialnie całokształtem działalności organizacji związkowej i odpowiada za działalność związkową,
e) przekazuje niezwłocznie informacje o działaniach związku swym członkom oraz władzom krajowym związku,
f) realizuje uchwały i postanowienia własne oraz władz krajowych związku.
Rozdział XI Fundusze i majątek związku
§ 24
1) Prawnym właścicielem całego majątku ruchomego i nieruchomego jest związek, jako osoba prawna, w imieniu, którego moc prawnego działania posiada Przewodniczący Związku lub osoby przez niego upoważnione, upoważnienie to wymaga formy pisemnej;
2) Przewodniczący Związku jest uprawniony do zawierania umów, zaciągania zobowiązań, nabywania, obciążania i zbywania składników majątkowych. Nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości wymaga uprzedniej zgody Zarządu Krajowego;
3) Dokumenty dotyczące spraw finansowo-majątkowych muszą być zaakceptowane (podpisane) przez:
a) Przewodniczącego Związku lub,
b) łącznie – dwóch członków Zarządu Krajowego związku.
4) Uprawnienia jednostek terenowych związku w zakresie spraw finansowo-majątkowych, zawierania umów, nabywania, obciążania i zbywania składników majątkowych jednostek określa uchwała Zarządu Krajowego związku.
§ 25
1) Majątek związku mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, udziały, prawa, środki pieniężne i fundusze;
2) Fundusze związku składają się z:
a) wpływów ze składek członkowskich które odprowadzane są, na konto bankowe, w okresach miesięcznych,
 Indywidualna składka opłacana przez pracujących członków związku wynosi 0,75% otrzymanego wynagrodzenia brutto,
 Indywidualna składka opłacana przez nie pracujących członków związku wynosi 0,40% minimalnego wynagrodzenia brutto.
b) dotacji,
c) darowizn,
d) zapisów,
e) dochodów z działalności gospodarczej oraz innych źródeł statutowych i poza statutowych.
3) Składki członkowskie wpłacone na rzecz związku nie podlegają zwrotowi;
4) Przyjęcie dotacji, darowizny lub zapisu nie może być uzależnione od warunków sprzecznych z celem lub zadaniami związku;
5) Majątek żadnej jednostki terenowej związku nie może być podstawą egzekucji i roszczeń z tytułu zobowiązań innej jednostki organizacyjnej związku;
6) Zobowiązania jednostki terenowej obciążają wyłącznie majątek tej jednostki.
Rozdział XII Postanowienia organizacyjne i przejściowe
§ 26
1) Wszelkie posiedzenia związku są ważne przy obecności, co najmniej 50% członków plus jeden członek związku. Uchwały władz związku zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w § 27 pkt 1 lit. a b, § 28 pkt 1 lit. a oraz § 15 pkt 3 i 4 statutu związku. W razie równości głosów wniosek upada;
2) Jeżeli wygaśnie mandat członka władz związku zgodnie z § 14 pkt 9, na jego miejsce powołuje się kolejnego zastępcę (członka władz).
§ 27
1) Zmiana statutu może być wykonana przez Zjazd Delegatów związku większością 2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania na zjeździe.
2) Nowy statut może być uchwalony przez Zjazd Delegatów związku, większością 2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania na zjeździe po przeprowadzeniu, w tej sprawie, wcześniejszej konsultacji z członkami związku.
§ 28
1) Rozwiązanie związku i Komisja Likwidacyjna;
a) dobrowolne rozwiązanie związku może być postanowione tylko na osobno w tym celu zwołanym Zjeździe Delegatów związku. Do podjęcia prawomocnej uchwały konieczna jest obecność przynajmniej 2/3 uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe Delegatów i jeśli co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za rozwiązaniem związku. Ten sam Zjazd Delegatów związku rozstrzyga o przekazaniu majątku związku, a po podjęciu decyzji wybiera komisję likwidacyjną w składzie siedmiu osób, której zadaniem jest wykonanie uchwał podjętych w sprawie użycia majątku,
b) dla prawomocności uchwał komisji likwidacyjnej potrzebna jest obecność, co najmniej pięciu członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych,
c) cały majątek związku mocą uchwały komisji likwidacyjnej może być przekazany tylko na osobę prawną, zbliżoną pod względem ideowym do związku.
2) Rozwiązanie jednostki organizacyjnej może nastąpić uchwałą Zarządu Krajowego związku na wniosek Walnego Zebrania. Obowiązkiem zarządu jednostki organizacyjnej jest przekazanie kompletu dokumentów likwidowanej jednostki do Zarządu Krajowego. Pozostałe środki finansowe należy przekazać na konto Zarządu Krajowego w ciągu 30 dni od chwili podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji związkowej. Po dokonaniu czynności likwidacji Zarząd Krajowy dokonuje wykreślenia z rejestru.
§ 29
1) Związek może posiadać sztandar oraz znaczek organizacyjny związku. Wzory ich ustala Zarząd Krajowy związku;
2) Związek przyznaje odznaczenia związkowe, których wzór i regulamin przyznawania określa Zarząd Krajowy związku;
3) Wątpliwości wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszego statutu rozstrzyga Zjazd Delegatów związku, a w okresach między zjazdami – Zarząd Krajowy związku.
§ 30
1) Związek posługuje pieczęciami:
a) okrągłą z napisem,
 Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP „w otoku”, a wewnątrz pieczątki: Zarząd Krajowy w Warszawie,
b) podłużną o treści,
 Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
__-___ Warszawa, ul. _____ ,
 Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
__-___ Warszawa, ul. _____
tel. _____ identyfikatory _____ ,
2) Wzory pieczątek jednostek terenowych określa i wydaje jednostkom Zarząd Krajowy związku;
3) W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego statutu lub spornych, dotyczących jego interpretacji, decyzję podejmuje Prezydium Zarządu Krajowego. Od decyzji w tej sprawie służy odwołanie do Zarząd Krajowego.
§ 31
1) Kadencja obecnych władz jednostek terenowych związku kończy się w 10 miesiącu od dnia zarejestrowania zmian statutu przez sąd;
2) Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd.